Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski
Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski
Adres:  
Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Telefon:  
(83) 371 24 96
Fax:  
(83) 371 48 26
E-mail:  
urzad@miedzyrzecgmina.pl

Obsada

Szczegółowe wyszukiwanie

Wybierz kadencję:

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Krzysztof Adamowicz Stanowisko: Wójt Gminy
Telefon:(83) 371-24-96 wew.25
Email:
Godziny przyjęć:

pok. nr 7

Międzyrzec Podlaski

ul. Warszawska 20

21-560 Międzyrzec Podlaski


Obowiązki:

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy sprawowanie funkcji kierownika zakładu pracy, jakim jest urząd oraz funkcji organu administracji samorządowej I instancji w zakresie zadań własnych i zleconych, a w szczególności: 1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz 2) prowadzenie bieżącej gospodarki finansowej gminy 3) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwal 4) organizowanie wykonania uchwał Rady Gminy 5) ogłaszanie, w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego, uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu 6) przedkładanie na sesjach Rady Gminy sprawozdań z wykonania uchwał 7) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy 8) reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej 9) podejmowanie działań i czynności w celu wykorzystania mienia gminy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy 10) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów 11) uczestniczenie w pracach związków i porozumień między gminnych, uzgadnianie wstępnej treści tych porozumień oraz organizowanie wykonywania zadań wynikających z zawartych już porozumień 12) załatwianie wniosków i interpelacji posłów, senatorów oraz radnych 13) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 14) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu 15)rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między jednostkami organizacyjnymi gminy 16) ustalanie regulaminu pracy urzędu oraz innych aktów wewnętrznego zarządzania 17) przedkładanie wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej uchwał Rady Gminy w terminie 7 dni od daty ich podjęcia, l 8) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej 19) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne) 20) udzielanie upoważnień pracownikom urzędu do podejmowania decyzji w imieniu Wójta 21) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz podjętych w ramach porozumień 22) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami ustaw i uchwałami Rady Gminy

Każdy czwartek od 8:00 do 14:00

kadencja 6 [2010-2014] 1
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność